אודות

מרכז ויניקוט בישראל

download

מרכז ויניקוט בישראל הוקם ב-2008 על מנת ליצור מקום שייוחד ללמידת החשיבה הוויניקוטיאנית, הפוסט-ויניקוטיאנית והעצמאית (independent) תוך שימת דגש על הרלוונטיות שלהן לפסיכואנליזה של המאה ה-21. ויניקוט היה נדבך מרכזי בצעידתה של הפסיכואנליזה אל עבר חקר יחסי הסובייקט עם סביבתו, חקר החוויה הסובייקטיבית והעצמי – כיוונים שממשיכים להוות ציר מרכזי בפסיכואנליזה בת-זמננו על אסכולותיה השונות. אולם גדולתו היא דווקא בהיותו בלתי ניתן לסיווג לאסכולה זו או אחרת. הוא אוצר בקרבו תיאוריית יחסי אובייקט בד-בבד עם הדגשה, שהיה הראשון לעשותה, של חווית העצמי. בנוסף, חשיבתו הטיפולית מאפשרת טיפול פסיכואנליטי במגוון רחב מאוד של מטופלים מטווח אבחנות שונות.

אנו מעוניינים ליצור במרכז ויניקוט חווית למידה שתקבל את השראתה ממושגיו המעשירים כל-כך על המרחב הפוטנציאלי, על spontaneous gesture, על יצירתיות ומשחק. אנו מאמינים שלמידה אמיתית נוצרת רק ממגע חוויתי עם החומר הנלמד, ללא impingement, ותוך ”משחק“ של הלומד עם החומר, עד שנוצר חיבור בין השניים. כך, בכוונתנו ליצור רצף בין התכנים הנלמדים לבין אופן הלמידה, כמו שאופן הכתיבה של ויניקוט משקף את התכנים עליהם הוא כותב.

תוכנית הלימודים הראשונה שהוקמה במרכז ויניקוט ב-2008, הינה תוכנית הכשרה בת שלוש שנים למטפלים מנוסים, המוכרת ע"י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה והאגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית: תוכנית תלת-שנתית ללימודי תעודה מתקדמים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ברוח החשיבה הויניקוטיאנית והעצמאית. היא כוללת כיום גם שנים רביעית, חמישית וששית, בעקבות בקשתם של הבוגרים לאורך השנים.

התוכנית השנייה שהוקמה ב-2012 היא תוכנית העשרה למטפלים באמנויות ובהבעה: תוכנית תלת-שנתית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית למטפלים באמנויות אשר ב- 2014 הפכה לבי"ס לפסיכותרפיה בת שלוש וחצי שנים למטפלים באמנויות ובהבעה, המוכר ע"י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה ועל ידי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית.

התוכנית השלישית, הוקמה בשנת 2014 כבי"ס לפסיכותרפיה מוכר על ידי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה והאגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, והינה תוכנית הכשרה בת שלוש שנים למטפלים צעירים: 'מפת דרכים' : תוכנית בסיס תלת-שנתית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית. 

מעבר לכך מקיים המרכז תוכנית לימודי המשך 'זויות מתחלפות',  המיועדת לבוגריו, וגם לבוגרי תוכניות מתקדמים אחרות, על בסיס מקום פנוי. תוכנית זו עוסקת בהשקה בין החשיבה של ביון ושל ויניקוט. כמו כן, מציע המרכז תוכנית  'שעטנז' , הפתוחה לקהל המטפלים, ואשר נותנת במה למחשבה בין-תחומית, שבה הפסיכואנליזה פוגשת תחומים אחרים: ספרות, קולנוע, מוסיקה, מגדר, גוף, אסתטיקה, פנומנולוגיה ועוד. לבקשת בוגרי המרכז, נוסדה ב-2015 גם מתכונת 'בוקר ויניקוט', מפגש חד-חודשי אליו מוזמנים הבוגרים המעוניינים לדון במאמר של ויניקוט ובחומר קליני, עם אחדים ממורי המרכז. בנוסף לתכניות אלה מקיים המרכז באופן סדיר ומתמשך מרחב לחשיבה משותפת לצוות ההוראה וההדרכה במרכז, ברוח של ארגון לומד. כמו כן, במסגרת פורום "ויניקופדיה" אנו ממשיכים לארח אנליטיקאים מהארץ ומחו"ל, שעבודתם מושפעת מהחשיבה הוויניקוטיאנית ומהווה פיתוח שלה, וכן ליצור מפגשים שיוקדשו לדיאלוג בין אנליטיקאים מגישות תיאורטיות-קליניות שונות בפסיכואנליזה.

כל התלמידים והבוגרים מוזמנים להיות חברים (על פי בחירתם) באגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית ובאיגוד הישראלי לפסיכותרפיה (בכפוף לתנאי האיגוד).

המרכז הוקם בשנת 2008 ע"י ד"ר מאיר שטיינבוק, מיכל ריק ועפרה אשל בתמיכת: The Winnicott Trust, London,  The Squiggle Foundation

הוועדה המייעצת של מרכז ויניקוט: (לפי סדר אלפביתי)
Dr. Bernard Barnett – מנהל לשעבר The Squiggle Foundation, לונדון
Prof. Vincenzo Bonaminio – מנהל מרכז ויניקוט ברומא
Dr. Lesley Caldwell – יו"ר The Winnicott trust, לונדון
Dr. Michael Eigen – תוכנית הפוסט-דוקטורט ללימודי פסיכותרפיה ופסיכואנליזה, אוניברסיטת ניו יורק (NYU)
Dr. Dodi Goldman – מכון William Alanson White, ניו יורק. מחברם של ספרים ומאמרים מרכזיים על ויניקוט
Dr. Jennifer Johns – יו"ר לשעבר The Winnicott Trust, לונדון
Angela Joyce – יו"ר  The Winnicott Trust, לונדון
Prof. Joyce Slochower – תוכנית הפוסט-דוקטורט ללימודי פסיכותרפיה ופסיכואנליזה, אוניברסיטת ניו-יורק (NYU)
יצחק בלום – המכון והחברה הפסיכואנליטית בישראל (יו"ר לשעבר של החברה הפסיכואנליטית)
פרופ' עמנואל ברמן – המכון והחברה הפסיכואנליטית בישראל; עורך סדרת פסיכואנליזה ב"עם עובד" בה הופיעו "משחק ומציאות" ו"עצמי אמיתי-עצמי כוזב" – מבחר מאמרי ויניקוט.
שרה קולקר – המכון והחברה הפסיכואנליטית בישראל

צוות המרכז

וועדת היגוי וליווי אקדמי
פרופ' עמנואל ברמן, חיותה גורביץ', שרה קולקר, מיכל ריק, ד"ר מאיר שטיינבוק

ראשי תכניות 
גתית בורשטיין, ניני חמיצר-לובושיץ, תמי פניני, דוד קטרון, שרה קולקר, אייל קומורניק, מאיר שטיינבוק, סמדר שטיינבוק, רוני שפירא

וועדת אתיקה
יהודית טריאסט, רות סגל, דוד קיטרון

מנהל המרכז
ד"ר מאיר שטיינבוק  – 03-6868107

מורי המרכז

מתחום הפסיכואנליזה
אבישור-מזרחי גליה | אהרוני חגית | אור גיא ד"ר | אייל אמנון | אמיר אילן ד"ר | אראל אסנת ד"ר | בורנפלד-לירון אורנה | ביינארט מומי ד"ר | בלום יצחק | בניטה-נירבלט רחל | בר נעמי | בר שדה נעמה | ברגשטיין אבנר | ברגשטיין משה ד"ר | ברונו רותם | ברמן עמנואל פרופ' | ברנט אילן ד"ר | ברק-מלמד עידית | גורביץ' חיותה | גורן מרית | גייטיני מריאנה ד"ר | גרזי שמואל | גרסטנהבר נורית ד"ר | המאירי-ולדרסקי עירית | וינברג רות | זיו אפי ד"ר | זלינגר מיכל | חמיצר-לובושיץ ניני | טמיר יוסי | טפר מיכל | טריאסט יהודית | לוי איתמר ד"ר | ליס רותי | מגל יעל | נוטקביץ' אבי ד"ר | סגל רות | עוזיאלי מיכל | ערב אירית | פאר-גולדין אילנה | פולק תמי ד"ר | פניני תמי | פריזל-אייל נעה | פרל יואל ד"ר | פרנקל-נוטקביץ' רוית | צלנר דבורה | קולקר שרה | קומורניק אייל | קיטרון דויד | קירש-גוטלאוב יעל | ראובן מירב | רייזפלד-עינת הדס | ריק מיכל | שדך אפרת ד"ר | שומן ענת | שטיינבוק מאיר ד"ר | שטיינבוק סמדר | שכטר מירה

מתחום האמנויות
אור אמירה | אילן-ברקוביץ' פזית | בורשטיין גתית | היימן מיכל | הראל יעל | ליברמן נעמי | פלדמן איה | צבי נגה | קובלסקי רונן | רוטנברג בירי ד"ר | שור יוני | שחר אביגיל | שפר אודית