מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

'מפת דרכים' – שלוחת אילת – קורסים לשנת תשע״ז

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר א' יסודות הטיפול הפסיכואנליטירות קורמן18:00-19:20
שנה א' סמסטר א'שורשי הטיפול הפסיכואנליטי – פרויד ד"ר שרון שטרית
שנה א' סמסטר ב' מצבים מנטלים ראשונייםרות שגיא
שנה א' סמסטר ב' מלאני קליין וממשיכיה – יסודות בטכניקה הטיפוליתורד נבו
שנה ב' סמסטר א' פסיכופתולוגיה בחדר הטיפול: מתיאוריה למעשה ד"ר אפרת שדך
שנה ב' סמסטר א' מבוא להגותו של ויניקוטדוד קיטרון
שנה ב' סמסטר ב' העברה והעברה נגדיתרתם ברונו
שנה ב' סמסטר ב' ויניקוט – יסודות התיאוריה והטכניקה ד"ר מאיר שטינבוק
שנה ג' סמסטר א' ממשיכי ויניקוט – דמויות מרכזיות בזרם העצמאי הבריטירועי סמנה
שנה ג' סמסטר א' התיאוריה ויסודות הטכניקה הטיפולית של הגישה ההתייחסותיתדורון וינשטוק
שנה ג' סמסטר ב' העצמי בפסיכואנליזה סמדר שטיינבוק
שנה ג' סמסטר ג' מפגש גישות – מטפלים מגישות שונות מתייחסים לטיפול במטופל הקשהיהודית טריאסט