מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

תוכנית בסיס – קורסים לשנת תשע״ח

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר א'שורשי הטיפול הפסיכואנליטי- פרוידד"ר שרון שטרית17:50-19:20
שנה א' סמסטר א'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים21:00-19:30
שנה א' סמסטר א' יסודות הטיפול הפסיכואנליטיהדס ריזנפלד עינת16:00-17:30
שנה א' סמסטר ב'מלאני קליין וממשיכיה - היבטים תיאורטייםגב' מיכל זלינגר 17:30-16:00
שנה א' סמסטר ב'מלאני קליין וממשיכיה: יסודות הטכניקה הטיפולית גב' חמוטל ענר-ברוק19:20-17:50
שנה א' סמסטר ב'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים21:00-19:30
שנה ב' סמסטר א'ביון - פורץ דרך בחשיבה הפסיכואנליטיתד"ר אילן ברנט17:30-16:00
שנה ב' סמסטר א'מצבים מנטליים ראשונייםענת שומן19:20-17:50
שנה ב' סמסטר א'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים21:00-19:30
שנה ב' סמסטר ב'פסיכופתולוגיה בחדר הטיפול: מתיאוריה למעשהד"ר אפרת שד"ך16:00-17:30
שנה ב' סמסטר ב'התפתחות רגשית מוקדמת בבריאות וכשליה, בתורתו של ד.וו. ויניקוטרבקה יצחק17:50-19:20
שנה ב' סמסטר ב'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים21:00-19:30
שנה ג' סמסטר א'ממשיכי ויניקוט - דמויות מרכזיות בזרם העצמאי הבריטי (מסעוד חאן, פאולה היימן, בולאס, סימינגטוןגב' עידית ברק מלמד17:30-16:00
שנה ג' סמסטר א'העצמי בפסיכואנליזהגב' סמדר שטיינבוק19:20-17:50
שנה ג' סמסטר א'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים21:00-19:30
שנה ג' סמסטר ב'התיאוריה ויסודות הטכניקה הטיפולית של הגישה ההתייחסותיתד"ר מומי ביינארט17:30-16:00
שנה ג' סמסטר ב'התיאוריה של הטכניקה בחשיבתו של ויניקוטד"ר מאיר שטיינבוק19:20-17:50
שנה ג' סמסטר ב'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים21:00-19:30