תוכנית 'מפת דרכים' – מערכת שעות לשנת תש"ף

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר א'שורשי הטיפול הפסיכואנליטי - פרוידד"ר שרון שטרית16:00-17:30
שנה א' סמסטר א'יסודות הטיפול הפסיכואנליטיהדס רייזפלד עינת18:00-19:30
שנה א' סמסטר א'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים19:45-21:15
שנה א' סמסטר ב'התאוריה הקלייניאניתמיכל זלינגר16:00-17:30
שנה א' סמסטר ב'מלאני קליין וממשיכיה: יסודות הטכניקה הטיפולית גב' חמוטל ענר-ברוק18:00-19:30
שנה א' סמסטר ב'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים19:45-21:15
שנה ב' סמסטר א'ראשית הפניה לאובייקט-עיון בחשיבתם של הוגי הזרם העצמאימירי קרחי16:00-17:30
שנה ב' סמסטר א'מצבים מנטליים ראשונייםענת שומן18:00-19:30
שנה ב' סמסטר א'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים19:45-21:15
שנה ב' סמסטר ב'פסיכופתולוגיה בחדר הטיפול: מתיאוריה למעשהד"ר אפרת שד"ך16:00-17:30
שנה ב' סמסטר ב'התפתחות רגשית מוקדמת בבריאות וכשליה, בתורתו של ד.וו. ויניקוטרבקה יצחק18:00-19:30
שנה ב' סמסטר ב'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים19:45-21:15
שנה ג' סמסטר א'ממשיכי ויניקוט - דמויות מרכזיות בזרם העצמאי הבריטי (מסעוד חאן, פאולה היימן, בולאס, סימינגטוןגב' עידית ברק מלמד16:00-17:30
שנה ג' סמסטר א'העצמי בפסיכואנליזהגב' סמדר שטיינבוק18:00-19:20
שנה ג' סמסטר א'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים19:30-21:00
שנה ג' סמסטר א'+ב'הבניית הסיפור הטיפולי – משפת הטיפול לשפה הכתובה (קורס בחירה)יעל מגל 14:30-15:50
שנה ג' סמסטר ב'התיאוריה ויסודות הטכניקה הטיפולית של הגישה ההתייחסותיתד"ר מומי ביינארט16:00-17:30
שנה ג' סמסטר ב'התיאוריה של הטכניקה בחשיבתו של ויניקוטד"ר מאיר שטיינבוק18:00-19:20
שנה ג' סמסטר ב'סמינרים קלינייםמדריכים קבוצתיים19:30-21:00