התאוריה הקלייניאנית

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה א' סמסטר ב'התאוריה הקלייניאניתמיכל זלינגר16:00-17:30

הסמינר יתמקד בתרומתה של קליין לפיתוח ולהעמקה של רעיונות פרוידיאניים, ובכמה ממחשבותיה המקוריות. בין היתר, נדון במושגים כגון: העמדות והתנועה ביניהן, הזדהות השלכתית והשפעתה על הבנת תהליכי העברה והעברה הנגדית, אבל, הסמלה ויצירת מרחב נפשי, דחפים ואובייקטים, מצבים נפשיים ראשוניים וטרום מילוליים. בהתאם למסורת הקלייניאנית, הדיון ילווה בחומר קליני וביישומן של ההמשגות התיאורטיות לעבודה הקלינית.