מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA

החשיבה התיאורטית והקלינית של ביון

שנה / סמסטרשם הקורסמרצהשעות
שנה ד' סמסטר א'החשיבה התיאורטית והקלינית של ביוןד"ר מיטשל בקר17:50-19:20

מטרת הקורס היא לערוך היכרות עמוקה עם מושגי היסוד של ביון. דרך קריאה משותפת של מאמרים של ביון, ננסה להכיר יחד את החוויה 'הביונית' של למידה. נתמקד במושגים בסיסיים כגון: חיבורים והתקפות על חיבורים; מכל-מוכל; תזונה וצמיחה; התיאוריה של החשיבה; פונקציות אלפא  ובטא, משמעות החוויה שהמטפל נכנס לחדר הטיפול "ללא זיכרון תשוקה והבנה"; המושג והמקום של האמת בחשיבה של ביון; המסוגלות לחלום וה-רוורי; הרשת; הרעיון לפיו "צריך שניים לחשוב ולחלום" והקשריו לטרנספורמציה.

בקורס יודגש השימוש הקליני ברעיונות אלו בעזרת וינייטות שיובאו על ידי המרצה והמשתתפים.